Bli medlemLogga In

Stadgar för Fokus

§ 1 Föreningen

Föreningens namn är FOKUS.

§ 2 Syfte, mål och verksamhet

Föreningen FOKUS är ett samarbete mellan ideella föreningar, organisationer och företag.
Syftet är att stärka och stödja ideella föreningars arbete med ungdomar och barn. Målet är att genom ideella föreningars arbete stärka barns och ungdomars möjligheter till en aktiv fritid och därmed ljusare framtidsutsikter. Att skapa bättre förutsättningar för mindre privilegierade ungdomar och barn. Detta ska göras genom olika samverkansprojekt mellan ideella föreningar och organisationer.

Föreningen FOKUS verksamhet skall främst vara ett administrativt och organisatoriskt redskap för dess medlemmar. Medlemmar består av ideella föreningar, organisationer och företag. De anslutade ideella föreningarna är praktiskt involverade genom sina kontakter med barn och ungdomar.

Föreningen FOKUS samarbetar med olika aktörer i skilda sociala projekt och marknadsför föreningens syfte.

§ 3 Säte

Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 4 Föreningsform

Föreningen är partipolitisk och religiöst obunden.

§ 5 Medlemskap

Till medlem antas endast juridiska personer som ställer sig bakom föreningens syften. Den juridiska enhetens styrelse väljer vem som skall få representera organisationen, företaget eller föreningen i FOKUS. Ett beslutsunderlag från den juridiska enhetens styrelse visar vem som
representerar organisationen.

Ansökan om medlemskap görs genom anmälan till FOKUS styrelse och erhålls genom godkännande från FOKUS styrelse.

Föreningsstämman beslutar om årlig medlemsavgift.

§ 6 Organisation

Föreningens verksamhetsår är kalenderåret. Föreningsstämman är FOKUS högsta beslutande organ.

A. Styrelse
- styrelsen ansvarar för föreningens löpande förvaltning och är dess verkställande organ

B. Revisorer
- revisorerna har att granska styrelsens förvaltning

C. Rådgivande partners
- kommunala organisationer adjungeras in i styrelsen efter behov

§ 7 Styrelse

FOKUS styrelse skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelseledamöter och väljs av föreningsstämman.

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Det åligger styrelsen att:
 • verkställa beslut av föreningsstämman
 • träffa avgörande i frågor som inte bedöms kräva stämmobeslut
 • förvalta föreningens tillgångar
 • utse firmatecknare
 • årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till revisorernas förfogande fyra veckor före ordinarie föreningsstämma
 • upprätta verksamhetsplan samt budget
 • yttra sig över till föreningsstämman inkomna motioner.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelseledamöter så begär. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott. Det åligger utskottet att handlägga de ärenden som styrelsen delegerar till utskottet.

§ 8 Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras genom medfinansiering, gåvor, bidrag, stöd och andra intäkter såsom från evenemang och liknande.

Fördelningen av föreningens finanser sker genom ansökan som lämnas till styrelsen. Styrelsen beslutar om utdelning av bidrag, gåvor och stöd.

§ 9 Firmateckning

Föreningen FOKUS tecknas av styrelsen eller av dem eller den som styrelsen utser.

§ 10 Föreningsstämma

Vid föreningsstämma äger samtliga medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Föreningsstämman fattar beslut om mer än hälften av de närvarande röstar för ett förslag. Varje medlem har en röst.

Årsmöte skall hållas årligen före den 1 juni och kallelse skall ske av styrelsen. Kallelse skall ske minst två veckor före årsmötet via e-post eller brev. Kungörelse skall även ske på webbplatsen.

Extra stämma hålls om styrelsen beslutar detta eller om 1/3 av föreningens medlemmar begär att sådan skall hållas och därvid anger det eller de ärenden som skall behandlas vid stämman. Kallelse till sådan extra stämma skall ske minst en månad före densamma. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas.

Senast 14 dagar före ordinarie stämma skall förutom förslag till dagordning, verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, motioner med styrelsens förslag till beslut samt valberedningens förslag till ny styrelse jämte revisorer finnas tillgängliga hos styrelsens ordförande samt, om sådan utsetts, hos verksamhetschefen.

Om det vid årsmöte eller extra stämma skall behandlas fråga om ändring av dessa stadgar, skall detta anges i kallelsen. Vid beslut om ändring av stadgar kan detta göras genom två skilda tillfällen föreningsstämmor varav ett är ett ordinarie årsmöte.

Föreningsstämman väljer ordförande på ett år, styrelseledamöter väljs på ett år respektive två år.

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
 1. Val av ordförande och sekreterare
 2. Val av justerare tillika rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Behandling och beslut i anledning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställelse av resultat- och balansräkningar
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Behandling av inkomna motioner jämte förslag till beslut från styrelsen samt beslut i anledning härav
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av ordförande, kassör och sekreterare i styrelsen
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning bestående av 2 personer
 17. Övriga ärenden
Motion till ordinarie stämma kan väckas av enskild medlem.

§ 11 Uteslutning

Styrelsen beslutar om medlem skall uteslutas ur föreningen.

§ 12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en eller två revisorer för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande verksamhetsår.

§ 13 Valberedning

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till styrelseledamöter i föreningen samt förslag till revisorer.

§ 14 Upplösning

Föreningen kan upplösas om 2/3 av röstberättigade stämmodeltagare har röstat för en upplösning vid två föreningsstämmor varav en är ett ordinarie årsmöte. Om föreningen till följd av upplösning likvideras ska tillgångarna skänkas till ändamål som motsvarar föreningens syfte.
Org nummer: 802493-3403

Frölunda torg Last Kaj 2, 421 42 Västra Frölunda